REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR

1. Konkurs „Testujapke” (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytową (zwaną dalej „Organizatorem”) z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144 i jest realizowany w ramach działań marketingowych Organizatora, które to działania mają na celu promocję towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych.

2. Niniejszy Regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, nagrody, sposób wyłonienia zwycięzcy, zasady ogłaszania i powiadamiania o wynikach Konkursu oraz rozpatrywania reklamacji.

3. Fundatorem i wydającym Nagrody w Konkursie jest Organizator.

4. Każdorazowo kiedy w Regulaminie określany jest termin na dokonanie lub zaniechanie jakiejś czynności, uznaje się, że obejmuje on dni kalendarzowe (w tym m.in. dni wolne od pracy), chyba że z postanowienia Regulaminu wynika, że chodzi o „Dni robocze” (tj. dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjna, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t. z późn. zm.). Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t z późn. zm.).

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany ze spółką Huawei Sp. z o.o. Polska. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Spółki Huawei. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności nie wpływa na odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika konkursu w związku z jego udziałem w Konkursie.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.01.2018 r. o godz. 0:00 i zakończy się w dniu 17.03.2018 r. o godzinie 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2. Zgłoszenia Konkursowe, o którym mowa w § 5 Regulaminu, należy przesłać najpóźniej do dnia 17.03.2018 r. do godziny 23:59.

3. AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich pełna akceptacja, jak również wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz kontakt i otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w § 5 Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie.

2. Wypełnienie i przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oraz zaznaczenie opcji potwierdzającej akceptację postanowień Regulaminu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz powstanie po stronie Uczestnika zobowiązania do przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Niezaznaczenie opcji potwierdzających akceptację postanowień Regulaminu oraz wyrażenie zgód, o których mowa w § 5 Regulaminu, wyklucza możliwość wzięcia udziału w Konkursie, jak również żądania odbioru Nagrody.

4. Brak akceptacji Regulaminu lub zgód, o których mowa w § 5 Regulaminu, choćby w części lub cofnięcie tej akceptacji lub zgód w trakcie trwania Konkursu (bez względu na formę w jakiej ten brak lub cofnięcie zostały wyrażone), albo działanie niezgodne z Regulaminem, równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i będzie skutkować natychmiastowym i nieodwołalnym wykluczeniem z Konkursu.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem” Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2. najpóźniej w dniu przesłania Zgłoszenia Konkursowego uzyskała pełnoletność;

3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

4. zgłosiła swój udział w Konkursie osobiście i na zasadach określonych w Regulaminie.

5. W Konkursie nie mogą brać udziału:

1. członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących pośredni lub bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia;

2. pracownicy Organizatora lub wskazanych powyżej podmiotów, lub też osoby współpracujące z Organizatorem lub ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy – jeżeli pracownicy ci lub osoby współpracujące, biorą lub brały bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu.

5. ZGŁOSZENIE KONKURSOWE

1. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest darmowe i dobrowolne.

2. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu, odwiedzić stronę internetową Konkursu: http://testujapke.najlepszenarynku.pl (zwaną dalej „Stroną”) lub kliknąć w post dotyczący konkursu na facebooku i:

1. wypełnić formularz (zwany dalej „Formularzem Zgłoszeniowym”) poprzez podanie w odpowiednich rubrykach swoich danych osobowych i kontaktowych, tj.: imienia i nazwiska, daty urodzenia, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz dresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, miasto, kod pocztowy); oraz

2. wykonać zadanie konkursowe polegające na wybraniu jednej z 3 aplikacji i udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co zachęciłoby Cię do pobrania mobilnej aplikacji zakupowej?3. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Formularzu Zgłoszeniowym;

4. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu;

5. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach marketingowych Organizatora lub jego partnerów handlowych;

6. wyrazić zgodę na kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu w celach handlowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.);

7. wyrazić zgodę na kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2016.1030 j.t. z późn. zm.).

8. Za chwilę dokonania Zgłoszenia Konkursowego uważa się datę, godzinę i minutę wpływu Zgłoszenia Konkursowego do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

4. Nie jest dopuszczalne dokonanie więcej niż jednego Zgłoszenia Konkursowego przez tę samą osobę.

5. W Konkursie nie biorą udziału i zostaną odrzucone przez Organizatora Zgłoszenia Konkursowe, które:

1. są niekompletne, niepełne lub zniekształcone w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym ich odczytanie, weryfikację umieszczonych w nich danych, w szczególności niezawierające któregokolwiek z elementów wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, m.in. wypełnionego w sposób pełny i prawidłowy Formularza Zgłoszeniowego, akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;

2. zostały przesłane po dniu 17.03.2018 r., godzina 23:59;

3. zostały wygenerowane w sposób automatyczny lub masowy przez komputer lub inne urządzenie;

4. naruszają dobre obyczaje;

5. zawierają treści niezgodne z prawem, treści godzące w powszechnie uznane wartości, w szczególności treści obraźliwe, wulgarne, dyskryminujące, nawołujące do przemocy, do nienawiści lub do nietolerancji na jakimkolwiek tle, lub propagujące tego rodzaju zachowania, treści erotyczne, treści przyjęte za obowiązujące normy obyczajowe;

6. naruszają prawa Organizatora lub osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek jak również majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, w szczególności gdy tego rodzaju naruszenie jest już zgłoszonych roszczeń lub przedmiotem postępowania przed organem państwowym lub sądem;

7. zawierają treści, elementy, materiały, które w sposób pośredni lub bezpośredni reklamowałyby lub przedstawiałyby osobę trzecią, jej hasło reklamowe, logo, znak towarowy lub inne prawa tego rodzaju, lub też sugerowałyby sponsoring czy udział takich osób w Projekcie; lub też

8. nie byłyby zgodne z celem Konkursu;

9. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich stanowić będzie naruszenie Regulaminu i skutkować będzie odrzuceniem Zgłoszenia Konkursowego lub wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

8. To czy dane Zgłoszenie Konkursowe spełnia opisane w Regulaminie warunki dopuszczenia do Konkursu, w szczególności te wymienione w ustępach niniejszego paragrafu, należy do wyłącznej oceny Organizatora. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do sprawdzania i monitorowania czy poszczególne Zgłoszenia Konkursowe spełniają te warunki, zarówno na etapie przyjmowania Zgłoszeń Konkursowych, w trakcie trwania Konkursu, jak i po ogłoszeniu wyników Konkursu. W razie uznania, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełniało od samego początku, nie spełnia lub przestało spełniać te warunki, Organizator ma prawo wykluczyć takie Zgłoszenie Konkursowe z Konkursu. Organizator ma przy tym prawo kontaktować się celem uzyskania od Uczestnika wyjaśnień co do działalności Uczestnika budzących wątpliwości pod kątem ich zgodności z Regulaminem.

6. KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje komisja konkursowa złożona z 2 (dwóch) osób powołanych przez Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), do której zadań należeć będzie w szczególności weryfikacja Zgłoszeń Konkursowych pod kątem spełnienia przez nie warunków określonych w Regulaminie, kontakt z Uczestnikami oraz wyłonienie zwycięzcy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie składu Komisji Konkursowej.

7. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

1. Komisja Konkursowa, w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia 17.03.2018 r. do godziny 23:59, dokona oceny przesłanych Zgłoszeń Konkursowych, oraz wyłoni 1 (jedno) zwycięskie Zgłoszenie Konkursowe, biorąc pod uwagę oryginalność

2. kreatywność

3. i pomysłowość

odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.

4. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do niewyłonienia zwycięzcy, do odwołania, przerwania lub zawieszenia Konkursu w przypadku, gdy przesłane Zgłoszenia Konkursowe, w ocenie Organizatora lub Komisji Konkursowej, nie spełniają lub przestały spełniać wymogi określone w Regulaminie, w szczególności w §§ 3-5 Regulaminu.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Stronie nie później niż do dnia 31.03.2018 r. Termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości Zgłoszeń Konkursowych oraz czasu potrzebnego do ich ostatecznej oceny przez Komisję Konkursową.

6. Niezależnie od powyższego, Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostało wyłonione jako zwycięskie zostanie powiadomiony o wynikach Konkursu przez Komisję Konkursową telefonicznie lub na adres e-mail, wedle wyboru Komisji Konkursowej, zgodnie z danymi podanymi przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym w terminie do dnia 31.03.2018 r.

7. W przypadku, gdy Komisji Konkursowej nie udało się skontaktować ze Zwycięzcą w sposób określony w ust. 9. niniejszego paragrafu, tj. gdy Zwycięzca:

1. nie odpisał na powiadomienie drogą elektroniczną; lub

2. nie odebrał połączenia telefonicznego lub połączono się z pocztą głosową, połączenie zostało odrzucone, telefon był zajęty, lub też pojawił się komunikat o nieprawidłowości numeru, wyłączeniu telefonu, znajdowaniu się abonenta poza zasięgiem sieci albo innej niemożności zrealizowania połączenia

Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej ponownie listem poleconym wysłanym na adres zamieszkania wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Za datę powiadomienia uważa się w takim przypadku datę doręczenia listu poleconego Zwycięzcy albo datę zwrotu listu poleconego podwójnie awizowanego o jego bezskutecznym doręczeniu.

1. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prawo do ponownej weryfikacji i sprawdzenia, czy Zwycięzca Konkursu oraz jego Projekt spełniają wszystkie warunki Regulaminu. W przypadku gdy ponowna weryfikacja i sprawdzenie wypadną negatywnie, Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu Zwycięzcy z Konkursu.

1. NAGRODA

1. „Nagrodą” przewidzianą w Konkursie jest SMARTFON Motorola C Plus o wartości 499,00 zł brutto oraz 1000zł na karcie podarunkowej do wybranego sklepu [(Zalando lubZARA lub H&M). Uczestnik wybiera sklep podczas wyboru aplikacji do przetestowania] powiększoną o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, która to dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, lecz zostanie przeznaczona na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie – na co Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę.

2. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi należny zryczałtowany podatek dochodowy od Nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego.

 1. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odebrania wiadomości o wygranej, Zwycięzca jest zobowiązany:

 • przekazać Organizatorowi na adres e-mail Organizatora wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego należnego podatku, pod rygorem utraty prawa do odbioru Nagrody, która pozostaje w takim przypadku do dyspozycji Organizatora,

 • umieścić post na fanpage najlepszenarynku.pl z informacją o wygranej oraz po otrzymaniu nagrody dodać zdjęcie z nagrodą.

4. Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych, prześle Nagrodę do Zwycięzcy kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę.

5. Odpowiedzialność za poprawność danych korespondencyjnych ponosi wyłącznie Zwycięzca.

6. Organizator wyklucza możliwość:

1. przeniesienia prawa do Nagrody na rzecz osoby trzeciej;

2. wypłacenia równowartości Nagrody;

3. rezygnacji z części Nagrody, przy czym w przypadku złożenia takiego oświadczenia przez Zwycięzcę uważa się że zrezygnował on z całości Nagrody.

7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator przekaże sprawę Komisji Konkursowej celem wyłonienia innego Zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.

2. PRAWA AUTORSKIE

1. Przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i udział w Konkursie równoznaczny jest ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że Uczestnik posiada pełnię praw osobistych i majątkowych (w tym autorskich) do przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe (zwanej dalej „Utworem”).

2. Poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego i w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik niniejszym:

1. udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do Utworów na rzecz Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych oraz na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – w dowolnie wybranej przez Organizatora formie i w dowolny sposób, w szczególności wytwarzanie dowolnej ilości egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

b) wprowadzanie do pamięci komputera;

c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć Internet), użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania Utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet i w utworach multimedialnych;

e) wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora;

2. wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych do Utworu, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub ich fragmentów, w tym ich łączenie z innymi utworami lub dziełami, usunięcie fragmentów lub dodanie do nich nowych elementów, jak również ich umieszczanie obok lub w sąsiedztwie innych utworów lub dzieł;

3. oświadcza, że nie będzie wykonywał przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do Utworu; w szczególności Uczestnik zobowiązuje się w stosunku do Organizatora do niewykonywania: prawa do autorstwa Utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu; a nadto do niewykonywania uprawnień związanych z nadzorem autorskim nad korzystaniem z Utworu;

4. zezwala na wykonywanie przez Organizatora przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

 1. Organizator jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia Utworu. Nierozpowszechnianie Utworu w wyznaczonym przez Organizatora terminie nie powoduje wygaśnięcia licencji. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania Utworu na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 2. niniejszego paragrafu.

 2. Niezależnie od powyższego, poprzez przesłanie Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na obciążenie go wszelkimi kosztami związanymi ze zgłoszonymi wobec Organizatora roszczeniami osób trzecich w zakresie praw autorskich i majątkowych związanych z Utworem. W przypadku zgłoszenia tego rodzaju roszczeń względem Organizatora, Uczestnik niniejszym zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, zaś w przypadku dochodzenia roszczeń przeciwko Organizatorowi na drodze procesu o naruszenie praw autorskich i majątkowych związanych z Utworem, Uczestnik zobowiązany będzie do niezwłocznego wstąpienia do sprawy po stronie Organizatora i do zwolnienia go z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

 3. Uczestnik zobowiązuje się ponadto do zaniechania oraz do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszenia Konkursowego oraz do wykluczenia Uczestnika lub Zwycięzcy z Konkursu w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do spełnienia wymogów dotyczących praw autorskich.

3. DANE OSOBOWE

1. Poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oraz zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, miasto, kod pocztowy), numeru telefonu:

1. w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz odbiorem Nagrody, jak również publikacji imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Zwycięzcy na Stronie;

2. w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej; a także

3. w celach marketingowych Organizatora, polegających na promocji towarów i usług dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych, również po zakończeniu Konkursu.

2. Poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia Konkursowego oraz zaznaczenie odpowiednich opcji w Formularzu Zgłoszeniowym na Stronie, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na:

1. kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu w celach handlowych i marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.);

 1. kontakt i otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2016.1030 j.t. z późn. zm.).

3. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) jest CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Nagrody.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:

1.za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu, w szczególności gdy Zgłoszenie Konkursowe naruszać będzie wymogi określone w § 5. Regulaminu;

2. za nieterminowe przesłanie Zgłoszenia Konkursowego, również w przypadku gdy Zgłoszenie Konkursowe nie wpłynęło do Organizatora lub wpłynęło z opóźnieniem z przyczyn niezależnych od Organizatora;

3. za wszelkie braki w Zgłoszeniu Konkursowym spowodowane:

a) niezachowaniem wymogów Regulaminu;

b) ustawieniami (konfiguracją) urządzeń, z których Uczestnik korzystał przesyłając lub tworząc Zgłoszenie Konkursowe; dotyczy to również ustawień dostawców Internetu, z usług których korzystał Uczestnik przy przesyłaniu Zgłoszenia Konkursowego;

4. za wszelkiego rodzaju szkodę majątkową lub niemajątkową powstałą po stronie Uczestnika lub osoby trzeciej w związku z wzięciem przez Uczestnika udziału w Konkursie lub w związku z przyznaniem bądź nieprzyznaniem Nagrody;

5. za opóźnienia lub jakiekolwiek ograniczenia w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora;

 1. za nieodebranie Nagrody przez Uczestnika w sposób określony w Regulaminie z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

2. Uczestnikowi nie przysługują względem Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tytułu odrzucenia Zgłoszenia Konkursowego lub z tytułu wykluczenia z Konkursu.

3. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie Konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego lub Utworu w jakikolwiek sposób opisany w Regulaminie.

5. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wartości Nagrody, do której jest on uprawniony zgodnie z Regulaminem.

6. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu jakiejkolwiek szkody powstałej w związku z naruszeniem przez Uczestnika Regulaminu.

5. REKLAMACJE

1. Każdy Uczestnik, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ma prawo do złożenia reklamacji na przebieg Konkursu.

2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń.

3. Reklamacja powinna:

  1. zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania; oraz

  2. zostać zgłoszona w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na Stronie.

4. Reklamacje nie spełniające wymogów określonych w ust. 2-3 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych od dnia jej otrzymania. O efektach postępowania reklamacyjnego i podjętej decyzji co do reklamacji Organizator powiadomi Uczestnika, który złożył reklamację, listem poleconym wysłanym na wskazany przez Uczestnika adres, w terminie 10 (dziesięciu) Dni roboczych od dnia jej rozpatrzenia.

6. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zawarte w jakichkolwiek innych dokumentach lub materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają wyłącznie charakter posiłkowy.

2. W sprawach związanych z Konkursem, stosowaniem lub interpretacją postanowień Regulaminu należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem CTDP Sp. z o.o. & Co. Spółkę komandytowa, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń lub adresem e-mail: marketing@ctdp.pl.

3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na Stronie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu bez konieczności poinformowania o tym Uczestników. Organizator zobowiązuje się przy tym, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym polskiego Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.